Πολιτική Ποιότητας

Δέσμευση της Dataways είναι να παρέχει προς τους πελάτες της υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε όλα το φάσμα της ενασχόλησης της. Για το λόγο αυτό εφαρμόζει, ανάλογα με τις απαιτήσεις, πολιτικές συμφωνίας τήρησης επιπέδου υπηρεσιών ενώ διαθέτει σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης (ticketing) όλων των αιτημάτων για υποστήριξη των πελατών.

Η Dataways έχει άδεια λειτουργίας ως Internet Service Provider από την Ε.Ε.Τ.Τ. με Α.Μ. 09-00 και τηρεί πολιτική συμμόρφωσης για την διασφάλιση του απορρήτου προς την Α.Δ.Α.Ε. που έχει εγκριθεί με την απόφαση 156/2013.

Πρωταρχική προτεραιότητα για την Dataways αποτελεί και η Ασφάλεια Πληροφοριών προκειμένου να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τις σχετικές κείμενες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και της εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, που παράγονται, λαμβάνονται και διακινούνται καθώς και να μεγιστοποιήσει την αξιοπιστία των πληροφοριακών πόρων της εταιρείας. Η εταιρία ολοκλήρωσε με επιτυχία τις απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται για την πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 27001:2013. Η πιστοποίηση ολοκληρώθηκε από την TUV NORD.