Καθολική ορατότητα και έλεγχος στο δίκτυο σας με το Cisco ISE

Post Image

Με την κινητικότητα των εργαζομένων να είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, την πρόσβαση τους να γίνεται από πολλά και διαφορετικά σημεία με διαφορετικά χαρακτηριστικά και πολλές φορές από ετερογενείς συσκευές και περιβάλλοντα, ο παραδοσιακός έλεγχος πρόσβασης στο δίκτυο δεν επαρκεί.

Αυτό γιατί πλέον είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί αποδοτικά καθώς είναι περίπλοκος και απαιτεί χρόνο, μειώνοντας εν τέλει την ευελιξία της επιχείρησης ή του οργανισμού

Τα τμήματα ΙΤ εταιριών κάθε μεγέθους στρέφονται πλέον σε πολιτικές πρόσβασης που θα καθορίζονται σε ένα σημείο, θα εφαρμόζονται καθολικά σε όλη την επιχείρηση και θα λαμβάνουν υπόψη χαρακτηριστικά πλαισίου, όπως ο χρόνος, ο τόπος, η τοποθεσία, η φύση του υποκειμένου και αντικειμένου, κ.α.

Cisco Identity Services Engine (ISE)

Ο Cisco Identity Services Engine (ISE) αποτελεί ένα κατανεμημένο σύστημα ελέγχου πρόσβασης. Η πρόσβαση στο σύνολο του δικτύου μπορεί να ελέγχεται από ένα μόνο σημείο χωρίς να απαιτείται συνεχής επέμβαση στις κατά τόπους συσκευές, όπως η αλλαγή ενός vlan σε μια πόρτα ενός switch ή οι αλλαγές σε access control lists σε inter-vlan επικοινωνία.

Η λύση της Cisco συνδυάζει τις διαδικασίες authentication, authorization, accounting (AAA), posture και profiling και μπορεί να εφαρμοσθεί αποτελεσματικά από μικρές επιχειρήσεις έως πάρα πολύ μεγάλες εταιρίες με παγκόσμια παρουσία, επιτρέποντας συνεπείς πολιτικές στο σύνολο του εύρους του δικτύου.

Ο ISE λαμβάνει αιτήματα πρόσβασης χρηστών ή συσκευών τα οποία αξιολογεί με βάση τις προκαθορισμένες πολιτικές μαζί με στοιχεία πλαισίου (context) ώστε να καταλήξει στην έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος πρόσβασης. Το πλαίσιο περιλαμβάνει τιμές ιδιοτήτων που απαντούν σε ερωτήματα, όπως: Ποιος, Τι, Που, Πότε, Πώς.

Ο Cisco ISE συνεργάζεται με την πλειονότητα των σύγχρονων switches, wireless controllers και firewalls. Εκτός συσκευών της Cisco, είναι δυνατή και η σύνδεση και με συσκευές τρίτων κατασκευαστών που πληρούν τις απαιτήσεις. 

Υπηρεσίες Cisco ISE

Ορατότητα αγαθών (Asset Visibility)

Κάθε συσκευή που συνδέεται στο δίκτυο μπορεί να αναγνωριστεί (profiling). Έτσι ο διαχειριστής γνωρίζει ανά πάσα στιγμή το είδος των ενεργών συσκευών, το που έχουν συνδεθεί, ποια δικαιώματα πρόσβασης τους έχουν εκχωρηθεί και, επιπροσθέτως, για σταθμούς εργασίας, ποια είναι η κατάστασή τους, όσο αφορά το λογισμικό τους.

Έλεγχος πρόσβασης (Access Control)

Η βασική λειτουργία του ISE είναι να αποφασίζει στη βάση των πολιτικών που έχουν καθοριστεί αν θα επιτρέπεται η πρόσβαση μιας συσκευής στο δίκτυο ή όχι και να θέτει δυναμικά τα προνόμια στην πρόσβαση αυτή. Επιπροσθέτως ο ISE έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει την κατάσταση κάθε συσκευής και να επιτρέπει ή όχι τη σύνδεσή της με βάση όχι μόνο την ταυτότητά της αλλά και την τρέχουσα διαμόρφωσή της. Έτσι αν η διαμόρφωση δεν είναι σύννομη με τις πολιτικές του δικτύου (π.χ. έχει outdated ή μη επιτρεπτό λογισμικό) να της απαγορεύσει την πρόσβαση και να τη θέσει σε καραντίνα, έως ότου έρθει στην επιθυμητή κατάσταση, οπότε και θα μπορεί να της επιτραπεί η πρόσβαση. Για κάθε σύνοδο, είτε μέσω τους ενσύρματου δικτύου, ή μέσω ασύρματης σύνδεσης ή για απομακρυσμένες συνδέσεις, o ISE μπορεί να εφαρμόσει διαφορετικά VLANs, access lists στο σημείο σύνδεσης (θύρα πρόσβασης), αναδρομολόγηση της κίνησης σε κάποιο portal, ανάθεση συγκεκριμένων RADIUS attributes, κ.λπ. Επίσης, ο Cisco ISE υποστηρίζει την κρυπτογράφηση πληροφορίας στο επίπεδο data link με την υλοποίηση του MACSec.

Πρόσβαση επισκεπτών (Guest Access)

Ο ISE παρέχει τη δυνατότητα, στο ενσύρματο και ασύρματο δίκτυο, δημιουργίας captive portals για σύνδεση των επισκεπτών, μέσω απλών hotspots, δημιουργίας λογαριασμού χρήστη από τον επισκέπτη, ή σύνδεση με  προκαθορισμένο λογαριασμό για κάθε επισκέπτη. Παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης του captive portal, συλλογής στοιχείων από το χρήστη, επιλογή αποδοχής όρων χρήσης και πλήρης διαχείριση κάθε guest account.

Εργασία σε προσωπικές συσκευές (BYOD)

Η αύξηση της χρήσης προσωπικών κινητών τηλεφώνων, tablets και φορητών υπολογιστών για επιχειρησιακούς σκοπούς έχουν δημιουργήσει την ανάγκη σύνδεσης των συσκευών αυτών στο επιχειρηματικό δίκτυο, χωρίς όμως να δημιουργούν ζητήματα ασφάλειας και χωρίς να επιφέρουν σημαντική επιβάρυνση στην εργασία των διαχειριστών. Ο Cisco ISE παρέχει παραμετροποιήσιμο self-registration portal για τους χρήστες των συσκευών αυτών και διαδικασίες ελέγχου συμμόρφωσης των συσκευών έτσι ώστε από τη μία ο χρήστης να έχει μόνος του τη δυνατότητα να τις συνδέσει, ενώ από την άλλη να ελέγχεται ότι πληρούν τις απαιτήσεις και συμμορφώνονται με τις πολιτικές του οργανισμού

Τμηματοποίηση δικτύων (Network Segmentation)

Μια κοινή σε πολλές περιπτώσεις πρακτική είναι ο διαχωρισμός του δικτύου σε διακριτά εικονικά δίκτυα (VLANs ή PVLANs). Για να γίνει αυτό ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να αντιστοιχίσει θύρες του switch σε προκαθορισμένα VLAN και σε περίπτωση σύνδεσης νέου ή διαφορετικού τερματικού, ή σε οργανωτικές αλλαγές να φροντίσει να τροποποιήσει τη στατική αυτή ανάθεση. Ακόμη πρέπει να δημιουργήσει στα κατάλληλα L3 interfaces,  όπου γίνεται η προώθηση πακέτων μεταξύ VLANs (inter-vlan) κατάλληλες access lists. Μια διαδικασία ιδιαίτερα επίπονη και που απαιτεί επάρκεια πόρων στα L3 devices.

Ο Cisco ISE είναι το βασικό στοιχείο της τεχνολογίας TrustSEC. Με το TrustSEC δεν απαιτείται πλέον ο κατακερματισμός σε πολλά VLAN, αλλά η πρόσβαση ελέγχεται σε επίπεδο frame στο ίδιο broadcast domain. Ο διαχειριστής χρειάζεται μόνο να δημιουργήσει τον πίνακα πρόσβασης στην κονσόλα του ISE και να καθορίσει ποια ή ποιες συσκευές θα έχουν πρόσβαση σε ποιους συγκεκριμένα πόρους, όπου και με όποιον τρόπο και αν αυτές συνδέονται.

Διαμοιρασμός πληροφοριών πλαισίου (Context sharing)

Η Cisco με στόχο την ανταλλαγή πληροφορίας πλαισίου ή πληροφορίας που έχει να κάνει με απειλές κυβενοασφάλειας, παρέχει την ανοικτή πλατφόρμα διαμοιρασμού pxGrid (Platform Exchange Grid). Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί ανοικτά πρότυπα και έτσι επιτρέπει στον ISE να ανταλλάξει πληροφορία με συστήματα της Cisco αλλά και τρίτων κατασκευαστών.

Έλεγχος απειλών (Threat Centric NAC)

Ο ISE συνεργάζεται εγγενώς με το Cisco Secure Endpoint και έχει τη δυνατότητα στην περίπτωση εμφάνισης δεικτών κακόβουλης ενέργειας, κίνησης ή λογισμικού να θέσει εκτός δικτύου ή σε περιορισμένο δίκτυο τα τερματικά η το τμήμα του δικτύου που έχει προσβληθεί, έτσι ώστε να προστατευτεί το υπόλοιπο δίκτυο.

Διαχείριση συσκευών (Device Admin)

Η διαχείριση ενός μεγάλου αριθμού συσκευών είναι ιδιαίτερα επίπονη διεργασία, ιδίως σε μεγάλες μηχανογραφικές ομάδες όπου υπάρχουν πολλά πρόσωπα με διακριτές αρμοδιότητες. Ο Cisco ISE, υποστηρίζοντας το TACACS+ επιτρέπει τη δημιουργία κατάλληλων πολιτικών έτσι ώστε να εξειδικευτεί η δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης σε επίπεδο εντολής ή και ορίσματος εντολής.

Σα Dataways, διαθέτουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο του ελέγχου πρόσβασης στο δίκτυο (Network Admission Control – NAC), έχοντας υλοποιήσει πολλαπλά έργα ελέγχου πρόσβασης χρηστών και συσκευών, σενάρια Bring Your Own Device (BYOD),  Guest Access, δυναμικό διαχωρισμό δικτύων, VPN access, κ.α.

Εάν ενδιαφέρεστε να εξερευνήσετε το πως το Cisco ISE μπορεί να αναβαθμίσει την ασφάλεια του δικτύου της επιχείρησης σας, επικοινωνήστε σήμερα με έναν εξειδικευμένο μηχανικό security της εταιρίας μας, ο οποίος θα αναλύσει τις απαιτήσεις σας και θα σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα.

iNODE by Dataways – Επαναπροσδιορίστε το εταιρικό σας email

Post Image

Με τις εταιρικές απαιτήσεις επικοινωνίας και συνεργασίας να αλλάζουν με πολύ γρήγορο ρυθμό, οι επιχειρήσεις αναζητούν συνεχώς πιο αποτελεσματικές και ασφαλείς λύσεις για τις ανάγκες τους.

Το υψηλό κόστος λύσεων εταιρικού email και collaboration, με features τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ποτέ και η περιπλοκότητα διαχείρισης, σε συνδυασμό με τον μεγάλο εργασιακό φόρτο των συνεργατών ή των τμημάτων ΙΤ τους, επηρεάζουν αρνητικά τη δυνατότητα βέλτιστης λειτουργίας των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων.

Σχεδιασμένη ειδικά για επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους και με άξονες την εύκολη εγκατάσταση και διαχείριση, την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και το χαμηλό κόστος, η Dataways ανέπτυξε το iNODE, μια αρθρωτή πλατφόρμα λογισμικού που απλοποιεί τις ανάγκες εταιρικού email, file sharing και απομακρυσμένης πρόσβασης (VPN) για κάθε εταιρία. Επιπροσθέτως το iNODE σας επιτρέπει να εκτελέσετε πλήρως ιδιωτικά, είτε on-premise είτε στο cloud, τις παραπάνω λειτουργίες, αποτελώντας ιδανική λύση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το iNODE είναι ένας email, file & VPN server που χρησιμοποιείται σε πάνω από 2.700 εγκαταστάσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο σε local υποδομή (Virtual Machine, Dedicated Server, είτε ακόμα και σε ένα μικρό PC) απαιτώντας ελάχιστους υπολογιστικούς πόρους.

Η λύση iNODE αποτελεί ιδανική επιλογή για μια μικρομεσαία επιχείρηση, με μικρότερα budget και περιορισμένο προσωπικό ΙΤ. Αυτό γιατί είναι εύκολη στην εγκατάσταση και στη διαχείριση, μπορεί να επιλεχθεί ποιο/ποια χαρακτηριστικά χρειάζεται κάθε εταιρία, είναι ανταγωνιστική τιμολογιακά και με μικρότερο κόστος σε σχέση με τις λύσεις μεγάλων brands.

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

Κορυφαία ασφάλεια

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που κάνει το iNODE να ξεχωρίζει είναι το υψηλό επίπεδο ασφάλειας. «Χτισμένο» από την ομάδα R&D και με την επιμέλεια της ομάδας cybersecurity της Dataways, το iNODE διασφαλίζει ότι τα δεδομένα σας παραμένουν ασφαλή από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κάνοντας χρήση των πιο πρόσφατων και δυναμικών τεχνολογιών κυβερνοασφάλειας και κρυπτογράφησης. Είτε πρόκειται για ευαίσθητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε για εμπιστευτικά αρχεία.

Πλήρης ιδιωτικότητα

Σα Dataways, πιστεύουμε ότι η εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας στα δεδομένα μιας εταιρίας είναι ζωτικής σημασίας. Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να έχει τον απόλυτο έλεγχο των δεδομένων της και να γνωρίζει και να ελέγχει ανά πάσα στιγμή την πρόσβαση της σε αυτά, τη γεωγραφική τους θέση κ.ο.κ. Με το iNODE, κάθε εταιρία εξασφαλίζει στο απόλυτο την ιδιωτικότητα των δεδομένων της, είτε πρόκειται για on-premise εγκατάσταση είτε στο cloud (το iNODE προσφέρεται σαν λύση στο κορυφαίο Cyano Cloud, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά cloud περιβάλλοντα με παρουσία στην Ελλάδα, κορυφαία ασφάλεια και πολλαπλές βραβεύσεις). Αυτό σημαίνει ότι οι ευαίσθητες πληροφορίες παραμένουν υπό τον έλεγχο της εταιρίας σας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο έκθεσης σε τρίτους.

Απλοποιημένη διαχείριση

Εκτός από ισχυρά χαρακτηριστικά ασφαλείας και ιδιωτικότητας, το iNODE διαθέτει ένα εύκολο περιβάλλον διαχείρισης που απλοποιεί κατά πολύ τους καθημερινούς φόρτους των ΙΤ τμημάτων. Φτιαγμένο από IT admins, για IT admins, το iNODE είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε ο διαχειριστής του, μέσα από ένα “single-pane-of-glass” να μπορεί να ελέγχει και να διαμορφώνει κάθε λειτουργία της πλατφόρμας. Από τη δημιουργία λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αρχείων του file server έως τη διαμόρφωση της απομακρυσμένης πρόσβασης με VPN.

Ανταγωνιστική τιμολόγηση

Η αρθρωτή πλατφόρμα iNODE, προσφέρει σε κάθε επιχείρηση τη δυνατότητα να επιλέξει το ποια χαρακτηριστικά θέλει να χρησιμοποιήσει ανά πάσα στιγμή (email, file sharing, VPN) και να αυξομειώσει τα resources αυτών ανάλογα με τις απαιτήσεις της. Αυτό, το καθιστά όχι μόνο μια δυναμική και ευέλικτη λύση, αλλά και πλέον ελκυστική τιμολογιακά. Παρά τα προηγμένα χαρακτηριστικά του, το iNODE παραμένει σε ανταγωνιστικές τιμές, προσφέροντας μια οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση σε σχέση με τις μεγαλύτερες πλατφόρμες.

Ενημερώσεις και support

Το iNODE εξελίσσεται συνεχώς και εμπλουτίζεται με νέα ισχυρά χαρακτηριστικά τεχνολογίας, δυνατοτήτων και ασφάλειας. Κάθε πελάτης μας απολαμβάνει το πάντοτε προσωποποιημένο support για το οποίο η Dataways αποτελεί σημείο αναφοράς στον ελληνικό χώρο, διατηρώντας πολύ υψηλά ποσοστά ικανοποίησης πελατών και έχοντας πολλαπλές βραβεύσεις στο ενεργητικό της.

Η εναλλακτική λύση

Σε μια εποχή όπου η εξάρτηση από τις μεγάλες πλατφόρμες εγείρει ανησυχίες σχετικά με το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων μιας εταιρίας, το iNODE αναδεικνύεται ως μια ελκυστική εναλλακτική λύση για τις επιχειρήσεις που αναζητούν μια ιδιωτική και ασφαλή λύση collaboration. Συνδυάζοντας τεχνολογία αιχμής, την εμπειρία 24 χρόνων ως μια από τις κορυφαίες εταιρίες ΙΤ στον ελληνικό χώρο, ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον εργασίας και πολύ ανταγωνιστικές τιμές, το iNODE είναι η λύση που ταιριάζει σε κάθε μικρομεσαία επιχείρηση.

Με έμφαση στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, την ασφάλεια και την ευκολία χρήσης, το iNODE προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση που ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων. Είτε είστε μια μικρή νεοσύστατη επιχείρηση είτε μια εδραιωμένη επιχείρηση με πολλούς υπαλλήλους σε πολλαπλές τοποθεσίες, το iNODE παρέχει όλα τα εργαλεία collaboration που χρειάζεστε για να επικοινωνείτε με ασφάλεια στη σημερινή ψηφιακή εποχή.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα;

Επικοινωνήστε μαζί μας ή στείλτε μας το request σας και ένας εξειδικευμένος μηχανικός iNODE θα έρθει σε επαφή μαζί σας.

Close menu