Δίκτυα

Οι λύσεις δικτύωσης αφορούν όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων και αποσκοπούν στο να δοθεί ή/και να αναβαθμιστεί η δυνατότητα διασύνδεση όλων εργαζομένων τόσο μεταξύ τους όσο και με τους πόρους πληροφορικής που διαθέτει μια επιχείρηση. Στόχος μέσω της διασύνδεσης αυτής είναι η κοινή χρήση αρχείων και εφαρμογών, η διαμοίραση περιφερειακών συσκευών, η απομακρυσμένη πρόσβαση εξωτερικών πιστοποιημένων χρηστών και επισκεπτών, η πρόσβαση στο Internet και σε απομακρυσμένα εταιρικά δίκτυα καθώς και η χρήση συνεργατικών συστημάτων (τηλεφωνία, βιντεοσυσκέψεις, παρουσιάσεις, τηλεργασία κά)

Η υλοποίηση περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη είτε ασύρματου είτε ενσύρματου δικτύου είτε συνδυασμό και των δύο αυτών περιπτώσεων, που περιλαμβάνει τον αναγκαίο ενεργό εξοπλισμό καθώς και την δημιουργία της απαραίτητης δομημένης καλωδίωσης όπου και όταν απαιτηθεί και ανάλογα με τις σχετικές απαιτήσεις.