iNODE Connectware

Με προέλευση το τμήμα R&D της DATAWAYS, το iNODE είναι λογισμικό που καλύπτει πλήρως και ολοκληρωμένα την λειτουργία μιας επιχείρησης. Στο ενιαίο περιβάλλον του iNODE συγκεντρώνονται λειτουργίες και εφαρμογές που αντικαθιστούν ακριβές και πολύπλοκες λύσεις πληροφορικής. Η λύση iNODE προσφέρει:

 • Υπηρεσίες δια-συνδεσιμότητας
 • Τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες εφαρμογές
 • Την απαραίτητη ασφάλεια πρόσβασης των χρηστών & προστασίας των δεδομένων.

iNODE Website

Η λύση iNODE αναβαθμίζει τις δυνατότητες σύνδεσης των επιχειρήσεων με το διαδίκτυο προσφέροντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας, ενώ παράλληλα επιτρέπει τη δημιουργία Ιδεατών Ιδιωτικών Δικτύων (VPN).

Αποτελεί πλατφόρμα δικτυακών εφαρμογών, που υποστηρίζεται με ενιαίο τρόπο και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες δυνατότητες. Υποκαθιστώντας τη λειτουργία ενός συνόλου εφαρμογών λογισμικού και συσκευών, συντελεί στην εξοικονόμηση σημαντικών πόρων και χρημάτων για την μικρή και μεσαία επιχείρηση, ενώ ταυτόχρονα, αποδεικνύεται ιδιαίτερα οικονομικό στη χρήση του σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το Active Directory ή LDAP Directory για την επιβεβαίωση της ταυτότητας των χρηστών.

Στην βασική πλατφόρμα του συστήματος περιλαμβάνονται υπηρεσίες για Routing, QoS, dynDNS, DHCP Server, NTP Server, DNS Server, Firewall, LDAP Server. Οι υπηρεσίες αυτές επεκτείνονται κατ’ επιλογή με επιπλέον λειτουργίες όπως Email server, Email Content Filtering, VPN server, File server, Print Server, Fax server, Web Caching Proxy, Web Filtering. Οι υπηρεσίες του iNODE παρέχονται σε Physical ή Virtual appliance αλλά και με μορφή μηνιαίας υπηρεσίας στο cloud.

File Server

O File Server παρέχει τη δυνατότητα κοινής χρήσης αρχείων με έλεγχο πρόσβασης και δικαιωμάτων χρήσης ανάλογα με τον χρήστη/ομάδα. Για κάθε κοινόχρηστο φάκελο υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού δικαιωμάτων πρόσβασης σε αυτόν σε χρήστες ή ομάδες χρηστών του δικτύου. Το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει σαν windows domain controller ή Active Directory Member Server.

Στα χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται:

 • User Quota limitations
 • User home directory
 • On access antivirus scanning (optional)
 • WINS Server
 • Net LOGON scripts
 • Roaming Profiles
 • Υποστήριξη FTP, SFTP και FTPS που ακολουθεί τα καθορισμένα δικαιώματα χρήσης

Fax Server

H λύση iNODE Fax Server έχει σχεδιασθεί για ευρεία χρήση σε περιβάλλον δικτύων τόσο για την αποστολή όσο και για την λήψη μηνυμάτων fax. Υποστηρίζει πολλαπλές γραμμές για αποστολή και λήψη fax οι οποίες μπορούν και να αντιστοιχηθούν σε συγκεκριμένους δικτυακούς χρήστες. Για την λήψη και αποστολή fax υπάρχει δυνατότητα καθορισμού πολιτικής αυτόματης δρομολόγησης ανάλογα με τον αποστολέα ή τον παραλήπτη. Τα εισερχόμενα φαξ μπορούν να δρομολογηθούν είτε ως συνημμένα σε παραλήπτες email είτε να αποθηκευτούν αυτόματα σε φακέλους του File server είτε να εκτυπωθούν αυτόματα σε δικτυακούς εκτυπωτές.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της λύσης είναι η εφαρμογή αρχειοθέτησης και πρωτοκόλλου fax όπου γίνεται αυτοματοποιημένη καταχώρηση και υπάρχει δυνατότητα κατηγοριοποίησης και χαρακτηρισμός περιεχομένου. Υποστηρίζονται όλα τα διαδεδομένα fax modems (class 1,2 και 2.0), Dialogic ISDN αλλά υποστηρίζεται και η λειτουργία FAX over IP (H323/T.38) εφόσον υπάρχει αντίστοιχο τηλεφωνικό σύστημα. Η αποστολή φαξ μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε windows εφαρμογή μέσω fax printer driver. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στον αριθμό των γραμμών fax. Επίσης δεν υπάρχει επιπλέον κόστος στην δυνατότητα χρήσης του συστήματος για T.38 Fax over IP. Το σύστημα T.38 λειτουργεί με συστήματα IP τηλεφωνίας της Cisco και της Panasonic.

Proxy Caching Server

H λύση iNODE Proxy Caching Server επιτρέπει τον έλεγχο πρόσβασης σε ιστοσελίδες του διαδικτύου και επιταχύνει την εμπειρία του χρήστη μέσω τοπικού Web Caching. Επιτυγχάνει επίσης οικονομία στο bandwidth, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα παρακολούθησης της χρήσης. Ο διαχειριστής μπορεί να καθορίσει πολιτικές πρόσβασης θέτοντας κριτήρια ανάλογα με την ώρα που γίνεται το request, το όνομα του χρήστη ή ομάδας χρηστών, το URL που ζητείται. Επίσης μπορεί να καθορίσει πολιτικές χρήσης του διαθέσιμου bandwidth με τα ίδια κριτήρια.

Το σύστημα παρέχει δυνατότητα αναφορές πρόσβασης χρήσης ανά χρήστη ή IP. Υποστηρίζει ακόμη πολιτική proxy forwarding σε διάταξη proxy hierarchies. Σε περιβάλλοντα Active Directory υπάρχει δυνατότητα NTLM authentication.

Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά που υποστηρίζονται είναι:

  • Web Caching
  • Transparent proxying
  • Proxy Authentication
  • WPAD PAC file creation
  • Proxy scheduled prefetching
  • Proxy forwarding

Backup and DR Services

Για την μεγαλύτερη δυνατή προστασία των δεδομένων παρέχεται η υπηρεσία backup με την οποία διατηρούνται αντίγραφα ασφαλείας τόσο του συστήματος όσο και των εφαρμογών δικτύου που λειτουργούν στο iNODE. Έτσι, μετά από μια απρόβλεπτη κατάσταση που θα μπορούσε να εμφανιστεί παρέχεται η δυνατότητα επαναφοράς από το πιο πρόσφατο backup. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα συγχρονισμού αρχείων του File Server με απομακρυσμένα συστήματα ώστε να μεταφέρονται σε τακτά διαστήματα μόνο οι αλλαγές που γίνονται τοπικά (File Replication Services).Security Services

Το iNODE έχει σχεδιαστεί ώστε να προασπίζει την ασφάλεια των δικτύων που διασυνδέει. Λόγω της φύσης του Internet και της διασύνδεσης εταιρικών δικτύων με αυτό, η υπηρεσίες ασφάλειας του iNODE (Firewall, VPN, Content Filtering, Proxy Server) εξασφαλίζουν απρόσκοπτη λειτουργία του εταιρικού δικτύου αποτρέποντας επιθέσεις. Η προστασία που παρέχει το iNODE είναι πολύπλευρη και περιλαμβάνει:

 • Statefull firewall filtering
 • URL Filtering (optional)
 • File Server malware protection (optional)
 • Web Content Filtering (optional)
 • Email Content Filtering (optional)
 • Secure VPN using IPSec, L2TP (optional)
 • NAT, PAT
 • SMTP/POP3 inspection (optional)
 • Ping flood protection
 • TCP syn DoS protection
 • Brute Force attack protection
 • NUK attack for NETBIOS
 • Throttling ICMP & TCP syn rate

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η Dataways αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ακόμη στενότερη συνεργασία με τους πελάτες της αλλά και για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες με σκοπό την αντιμετώπιση των πραγματικών αναγκών, την ελαχιστοποίηση του ρίσκου, την αύξηση της απόδοσης και λειτουργικότητας, την επεκτασιμότητα και την οικονομία και την ανάπτυξη αμοιβαίας σχέσης εμπιστοσύνης.